Avansert søk

9 treff

Bokmålsordboka 5 oppslagsord

frank

adjektiv

Opphav

fra fransk ‘fri’

Faste uttrykk

 • fri og frank
  ubundet, uavhengig

fri 2

adjektiv

Opphav

av lavtysk vri

Betydning og bruk

 1. om person, stat eller styre: som har eller gir fulle politiske rettigheter
  Eksempel
  • frie borgere;
  • ha en fri forfatning;
  • den frie verden;
  • frie valg
 2. politisk selvstyrt;
  uavhengig
  Eksempel
  • et fritt land;
  • et fritt folk;
  • den frie presse
 3. vernet av loven;
  trygg for angrep
  Eksempel
  • fritt leide
 4. ikke i fangenskap eller innesperret
  • brukt som adverb
   • bli satt fri;
   • slipp fangene fri
 5. uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt eller lignende)
  Eksempel
  • fritt armslag;
  • fritt farvann;
  • fri bane;
  • fritt løp;
  • i Guds frie natur
  • brukt som adverb
   • kunne puste fritt;
   • gården ligger høyt og fritt til
 6. ikke kontrollert eller regulert (av det offentlige);
  tillatt for alle;
  allmenn, åpen
  Eksempel
  • fri konkurranse;
  • det frie marked;
  • fri adgang;
  • fritt fiske;
  • ordet er fritt
 7. ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende;
  Eksempel
  • fri rytme;
  • fri oppdragelse;
  • et fritt studium;
  • fri kjærlighet;
  • fri fantasi
  • brukt som adverb
   • fritt oversatt fra tysk
 8. upåvirket av andre hensyn;
  Eksempel
  • av fri vilje;
  • ha fritt valg;
  • handle på fritt grunnlag
  • brukt som adverb
   • stå fritt til å velge;
   • stille noen fritt;
   • utvikle seg fritt
 9. uten særlig tvang, restriksjoner eller lignende
  Eksempel
  • leve et fritt liv
  • brukt som adverb
   • ha det fritt på jobben
 10. løsrevet fra bånd, plikter, ansvar og lignende
  Eksempel
  • kjenne seg fri som fuglen;
  • være fri og frank
 11. trygg, åpen og direkte;
  Eksempel
  • føre et fritt språk;
  • ha et fritt blikk på noe;
  • være fri av seg;
  • får jeg være så fri å …
  • brukt som adverb
   • snakke fritt ut
 12. som har (midlertidig) fritak fra arbeid, skole eller andre plikter;
  fritatt, unntatt
  Eksempel
  • ta seg fri;
  • be seg fri;
  • ha fri fra jobben;
  • slippe fri fra militæret
 13. spart for;
  Eksempel
  • fri for angst;
  • være fri for bekymringer;
  • bli fri forkjølelsen
 14. ikke skyldig eller innblandet;
  jamfør frikjenne
  Eksempel
  • dømme noen fri
 15. som er uten;
  Eksempel
  • det er fritt for mus;
  • veien er fri for snø
 16. brukt som etterledd i sammensetninger: uten fare for;
  sikker, trygg
 17. Eksempel
  • ha fri telefon;
  • fri rettshjelp;
  • fri kost og losji
  • brukt som adverb
   • få pakken fritt tilsendt
 18. i fysikk og kjemi: som ikke er bundet til noe, ikke inngår i en forbindelse
  Eksempel
  • fri energi;
  • frie elektroner

Faste uttrykk

 • det er ikke fritt for
  en kan ikke nekte for
  • det var ikke fritt for at han felte en tåre
 • frie hender
  full handlingsfrihet
  • de fikk frie hender til å gjennomføre reformen
 • fritt fall
  • fall som ikke blir hindret av mekanisk motstand
  • rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller lignende
   • oljeprisen er i fritt fall
 • gå fri
  slippe straff;
  slippe unna
 • ha ryggen fri
  være sikret retrettmulighet
 • i det fri
  utendørs
  • piknik i det fri
 • ikke være fri for
  måtte erkjenne at noen er eller gjør det som er nevnt
  • han er ikke fri for å stjele

fri og frank

Betydning og bruk

ubundet, uavhengig;
Se: frank

franko 2

adverb

Opphav

fra italiensk (porto) franco ‘fri (forsendelse)'; samme opprinnelse som frank

Betydning og bruk

med betalt porto eller frakt;
fritt, kostnadsfritt

Faste uttrykk

 • gratis og franko
  uten kostnad
  • de fikk det gratis og franko

svar

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt svar

Betydning og bruk

 1. muntlig eller skrevet ytring eller tegn, bevegelse som en svarer med
  Eksempel
  • svar på tiltale;
  • gi gode svar;
  • skrive et svar i avisen;
  • få bare et skuldertrekk til svar
 2. Eksempel
  • Snorre er Nordens svar på Homer;
  • sangeren er Norges svar på Frank Sinatra

Faste uttrykk

 • være til svars
  være å få i tale

Nynorskordboka 4 oppslagsord

frank

adjektiv

Opphav

frå fransk ‘fri’

Faste uttrykk

fri 2

adjektiv

Opphav

av lågtysk vri

Tyding og bruk

 1. om person, stat eller styre: som har eller gjev fulle politiske rettar
  Døme
  • frie borgarar;
  • innbyggjarane er frie;
  • landet har ein fri riksskipnad;
  • den frie verda;
  • frie val
 2. politisk sjølvstyrt;
  uavhengig
  Døme
  • eit fritt land;
  • eitt fritt folk;
  • den frie pressa
 3. verna av lova;
  trygg for åtak
  Døme
  • ha fritt leide
 4. ikkje innesperra eller i fangenskap
  Døme
  • på fri fot
  • brukt som adverb
   • sleppe fri;
   • setje nokon fri
 5. utan stengsel eller hinder (for ferdsel, rørsle, sikt eller liknande)
  Døme
  • fritt armslag;
  • fritt farvatn;
  • fri bane;
  • fritt utsyn;
  • på fri mark;
  • i Guds frie natur
  • brukt som adverb
   • puste fritt;
   • vekse fritt;
   • falle fritt;
   • garden ligg fritt til
 6. ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege);
  tillaten for alle;
  Døme
  • fri konkurranse;
  • den frie marknaden;
  • fritt fiske;
  • fritt tilgjenge;
  • fritt ord
 7. ikkje strengt bunden til reglar, mønster, førebilete eller liknande;
  Døme
  • fri oppseding;
  • fri rytme;
  • fri assosiasjon;
  • fri fantasi;
  • fri kjærleik
  • brukt som adverb
   • fritt omsett etter tysk
 8. utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag;
  Døme
  • ha fritt val;
  • av fri vilje;
  • den frie viljen;
  • på fritt grunnlag;
  • fri utvikling
  • brukt som adverb
   • kunne velje fritt;
   • stille nokon fritt;
   • stå heilt fritt
 9. utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
  Døme
  • leve eit fritt liv
  • brukt som adverb
   • ha det fritt på jobben
 10. lausriven frå band, plikter, ansvar og liknande
  Døme
  • kjenne seg fri som fuglen;
  • vere fri og frank
 11. trygg, open og direkte;
  Døme
  • ha eit fritt blikk;
  • føre eit fritt språk;
  • det rådde ein fri tone i laget;
  • vere fri av seg;
  • får eg vere så fri å …
  • brukt som adverb
   • dette meiner eg fritt;
   • snakke fritt ut
 12. som har (mellombels) fritak frå arbeid, skule eller andre plikter;
  friteken, unnateken
  Døme
  • ta seg fri frå skulen;
  • ha fri frå jobben;
  • eg vil be meg fri;
  • sleppe fri frå militæret
 13. som unngår;
  som er spart for;
  Døme
  • gå fri all sut;
  • fri for angst;
  • bli fri sjukdomen
 14. ikkje skyldig eller innblanda;
  jamfør frikjenne
  Døme
  • kjenne nokon fri;
  • dømme nokon fri
 15. som er utan;
  Døme
  • vere fri for mat;
  • det er fritt for mus no;
  • boka er fri for humor
 16. brukt som etterledd i samansetningar: utan fare for;
  trygg, sikker
 17. Døme
  • fri kost og losji;
  • fri skyss
  • brukt som adverb
   • få boka fritt tilsend
 18. i fysikk og kjemi: som ikkje er bunden til noko;
  ikkje i sambinding
  Døme
  • frie elektron;
  • fri energi

Faste uttrykk

 • det er ikkje fritt for
  ein kan ikkje nekte for
  • det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
 • frie hender
  full handlefridom
  • ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
 • fritt fall
  • fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand
  • rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
   • verdsøkonomien var i fritt fall
 • gå fri
  sleppe straff;
  sleppe unna
 • ha ryggen fri
  vere sikra retrett
 • i det fri
  utandørs
  • frukost i det fri
 • ikkje vere fri for
  måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
  • han er ikkje fri for å vere tjuvaktig

fri og frank

Tyding og bruk

franko 2

adverb

Opphav

frå italiensk (porto) franco ‘fri (sending)'; same opphav som frank

Tyding og bruk

med porto eller frakt betalt føreåt;
fritt levert

Faste uttrykk

 • gratis og franko
  utan kostnad
  • dei fekk det gratis og franko