Artikkelside

Nynorskordboka

fri 2

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
frifrittfriefrie
Bøyningstabell for dette adjektivet (gradbøyning)
gradbøying
komparativsuperlativ
ubunden form
superlativ
bunden form
friarefriastfriaste

Opphav

av lågtysk vri

Tyding og bruk

 1. om person, stat eller styre: som har eller gjev fulle politiske rettar
  Døme
  • frie borgarar;
  • innbyggjarane er frie;
  • landet har ein fri riksskipnad;
  • den frie verda;
  • frie val
 2. politisk sjølvstyrt;
  uavhengig
  Døme
  • eit fritt land;
  • eitt fritt folk;
  • den frie pressa
 3. verna av lova;
  trygg for åtak
  Døme
  • ha fritt leide
 4. ikkje innesperra eller i fangenskap
  Døme
  • på fri fot
  • brukt som adverb
   • sleppe fri;
   • setje nokon fri
 5. utan stengsel eller hinder (for ferdsel, rørsle, sikt eller liknande)
  Døme
  • fritt armslag;
  • fritt farvatn;
  • fri bane;
  • fritt utsyn;
  • på fri mark;
  • i Guds frie natur
  • brukt som adverb
   • puste fritt;
   • vekse fritt;
   • falle fritt;
   • garden ligg fritt til
 6. ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege);
  tillaten for alle;
  Døme
  • fri konkurranse;
  • den frie marknaden;
  • fritt fiske;
  • fritt tilgjenge;
  • fritt ord
 7. ikkje strengt bunden til reglar, mønster, førebilete eller liknande;
  Døme
  • fri oppseding;
  • fri rytme;
  • fri assosiasjon;
  • fri fantasi;
  • fri kjærleik
  • brukt som adverb
   • fritt omsett etter tysk
 8. utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag;
  Døme
  • ha fritt val;
  • av fri vilje;
  • den frie viljen;
  • på fritt grunnlag;
  • fri utvikling
  • brukt som adverb
   • kunne velje fritt;
   • stille nokon fritt;
   • stå heilt fritt
 9. utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
  Døme
  • leve eit fritt liv
  • brukt som adverb
   • ha det fritt på jobben
 10. lausriven frå band, plikter, ansvar og liknande
  Døme
  • kjenne seg fri som fuglen;
  • vere fri og frank
 11. trygg, open og direkte;
  Døme
  • ha eit fritt blikk;
  • føre eit fritt språk;
  • det rådde ein fri tone i laget;
  • vere fri av seg;
  • får eg vere så fri å …
  • brukt som adverb
   • dette meiner eg fritt;
   • snakke fritt ut
 12. som har (mellombels) fritak frå arbeid, skule eller andre plikter;
  friteken, unnateken
  Døme
  • ta seg fri frå skulen;
  • ha fri frå jobben;
  • eg vil be meg fri;
  • sleppe fri frå militæret
 13. som unngår;
  som er spart for;
  Døme
  • gå fri all sut;
  • fri for angst;
  • bli fri sjukdomen
 14. ikkje skyldig eller innblanda;
  jamfør frikjenne
  Døme
  • kjenne nokon fri;
  • dømme nokon fri
 15. som er utan;
  Døme
  • vere fri for mat;
  • det er fritt for mus no;
  • boka er fri for humor
 16. brukt som etterledd i samansetningar: utan fare for;
  trygg, sikker
 17. Døme
  • fri kost og losji;
  • fri skyss
  • brukt som adverb
   • få boka fritt tilsend
 18. i fysikk og kjemi: som ikkje er bunden til noko;
  ikkje i sambinding
  Døme
  • frie elektron;
  • fri energi

Faste uttrykk

 • det er ikkje fritt for
  ein kan ikkje nekte for
  • det er ikkje fritt for at det breier seg ein viss skepsis
 • frie hender
  full handlefridom
  • ho fekk frie hender til å lage ein ny radioserie
 • fritt fall
  • fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand
  • rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
   • verdsøkonomien var i fritt fall
 • gå fri
  sleppe straff;
  sleppe unna
 • ha ryggen fri
  vere sikra retrett
 • i det fri
  utandørs
  • frukost i det fri
 • ikkje vere fri for
  måtte vedgå at nokon er eller gjer det som er nemnt
  • han er ikkje fri for å vere tjuvaktig