Om ordbøkene

Dette er nettsida til standardordbøkene Bokmålsordboka og Nynorskordboka. 15. april 2024 vart det lansert ei oppgradering av sida. Denne nye versjonen har betre universell utforming enn den første versjonen av ordbøkene.no, og ho inneheld nye funksjonar. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er to sjølvstendige, einspråklege ordbøker, men i denne versjonen får brukaren òg forslag til omsetjingar mellom bokmål og nynorsk basert på Språkrådets Administrativ ordliste og maskinomsetjingsplattforma Apertium.

Språkrådet og Universitetet i Bergen eig Bokmålsordboka og Nynorskordboka i fellesskap. Sidan 2016 har det redaksjonelle arbeidet med standardordbøkene blitt utført ved Universitetet i Bergen, der fleire avdelingar er involverte. Språksamlingane forvaltar ordbøkene og kjeldegrunnlaget dei byggjer på, ordbokredaktørane er tilsette ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, og det datatekniske arbeidet går føre seg ved IT-avdelinga og Språksamlingane.

Arbeidet med å revidere innhaldet i ordbøkene føregår for fullt, og redaksjonen legg jamleg ut nye og reviderte ordartiklar. Dette arbeidet kan du lese meir om på nettsida til Revisjonsprosjektet. Rolla til Språkådet er å kvalitetssikre innhaldet i artiklane, i tillegg til å avgjere korleis ord skal skrivast og bøyast på bokmål og nynorsk. Bokmålsordboka og Nynorskordboka blir løpande oppdaterte i tråd med rettskrivingsvedtak i Språkrådet, og det er dermed her du finn fasiten på kva som er gjeldande og fullstendig rettskriving i bokmål og nynorsk.